Ilse van Bladel

Privacy

WBGO

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Ilse van Bladel, gevestigd op Kaapstander 238, 6541 EX in Nijmegen, als je behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

De wet Algemene Verordening Gegegevensbescherming bepaalt de manier waarop gegevens dienen te worden beheerd. Ilse van Bladel is verantwoordelijk voor de verwerking, het beheer en de beveiliging van deze persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je persoonlijke dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats;
 • je klantnummer en/of je geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ik verwerk persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt, zoals:

 • Voor- en achternaam, adres,
 • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Door Ilse van Bladel gemaakte gespreksverslagen en/of behandelplannen
 • E-mailconversaties

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik ben verplicht volgens de WGBO persoonsgegevens 15 jaar na de laatste wijziging te bewaren. Daarna wordt alle informatie vernietigd.

Cookies

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone, noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies via je internetbrowser. Ook alle eerder opgeslagen informatie kun je via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beheer in een computerbestand naar je toe te sturen (verzoek hiertoe via: ilsevanbladel@me.com). Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. Tevens bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

Contactgegevens

Ilse van Bladel
Kaapstander 238
6541 EX Nijmegen
06 – 288 26 300
ilsevanbladel@me.com.

januari 2024