Ilse van Bladel

Behandelovereenkomst

Overeenkomst

Onder deze overeenkomst vallen alle therapievormen die in de praktijk van Ilse van Bladel worden aangeboden.

De behandelovereenkomst hoort bij het intakeformulier en brengt voor beide partijen rechten en plichten met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden (zie tevens de algemene voorwaarden). Door het invullen van het anamneseformulier verklaar je als cliënt kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Deze behandelovereenkomst wordt voor aanvang van de behandeling afgesloten. Zo weet je wat je van mij als behandelaar mag verwachten en waar je zelf aan moet voldoen.

 • Ik heb mij als orthomoleculair therapeut en lid van het MBOG  te houden aan de regelgeving van het MBOG en de KAB.
 • Als cliënt voorzie je mij middels het anamneseformulier van relevante informatie die belangrijk is voor de verdere behandeling.
 • Je hebt het recht om je eigen dossier in te zien.
 • Je bent verplicht om een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren) telefonisch af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Ik ben verplicht informatie over de behandeling aan je te verstrekken in alle fasen van de behandeling.
 • Ik heb een geheimhoudingsplicht en zal de door jou verstrekte gegevens volstrekt geheim houden. Bij visitatie van de praktijk wordt de behandelprocedure gecontroleerd, cliëntdossiers worden geanonimiseerd.
 • Ik mag zonder jouw toestemming geen (be)handelingen verrichten.
 • Ik verplicht me een actuele tarievenlijst zichtbaar op de website te plaatsen.
 • Ik ben verplicht je correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts, indien mijn behandeling niet toereikend is.
 • Ik heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • De behandeling kan op elk moment met wederzijds goedvinden worden beëindigd.
 • Indien je tegen mijn advies in de overeenkomst beëindigt, zal ik je vragen een verklaring te ondertekenen waarin je aangeeft dat je tegen mijn advies in en voor eigen risico, de behandeling voortijdig hebt beëindigd.
 • Ik kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten per direct beëindigen, indien redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik de overeenkomst voortzet.
 • Ik kan je in een dergelijke situatie indien gewenst naar een kundige vervanger doorverwijzen.
 • Betalingswijze van de behandeling geschiedt contact, via pin of door bankovermaking.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling zie de klachtenpagina op deze website.
 • Uiteraard maken we buiten deze overeenkomst om aanvullende afspraken over de inhoud en duur van de behandeling: waar, wat, hoe, wanneer, wie, waarmee e.d.
 
 

Je privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de persoonlijke gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de vaste administrateur een factuur kan opstellen, dan wel voor het vaste incassobureau.
 • Als ik om een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik hiervoor eerst expliciet je toestemming vragen.

Je privacy op de zorgnota

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Het gaat om het volgende:

 • je naam, adres en woonplaats;
 • je zorgverzekering klantnummer en/of je geboortedatum;
 • data van de behandeling(en);
 • een korte omschrijving van de behandeling.