Ilse van Bladel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Ilse van Bladel, business coaching en vitaliteitscoaching, gevestigd te Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34269014. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. 

Ilse van Bladel behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst te wijzigen. Wijzigingen zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Ilse van Bladel bekend zijn gemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Ilse van Bladel en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ilse van Bladel, voor de uitvoering waarvan door Ilse van Bladel derden worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Coaching en therapie

 1. De overeenkomst tussen Ilse van Bladel en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de coaching of therapie.
 2. Ilse van Bladel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Ilse van Bladel rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Ilse van Bladel worden medegedeeld.
 4. Ilse van Bladel heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Ilse van Bladel of door Ilse van Bladel ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Ilse van Bladel zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via pinbetaling, contant of binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Ilse van Bladel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Ilse van Bladel is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,- exclusief omzetbelasting.
 4. Indien Ilse van Bladel echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Ilse van Bladel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ilse van Bladel is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ilse van Bladel is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Ilse van Bladel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ilse van Bladel beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Ilse van Bladel is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Ilse van Bladel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Ilse van Bladel zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ilse van Bladel.

Artikel 5. Privacy

Ilse van Bladel zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Ilse van Bladel daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de coaching of therapie.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
 • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ilse van Bladel, zal Ilse van Bladel in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ilse van Bladel extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Ilse van Bladel anders aangeeft.

Artikel 7. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Ilse van Bladel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ilse van Bladel toerekenbaar is. Indien Ilse van Bladel uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Ilse van Bladel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ilse van Bladel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ilse van Bladel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ilse van Bladel partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Klachten

Ilse van Bladel is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Bij klachten over de behandeling is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kan er gebruik worden gemaakt van een klachtprocedure. Hiervoor kan de Klachtencommissie worden ingeschakeld.